Algemene voorwaarden

Artikels opgenomen in dit document

1. Definities
2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
3. Annulatie van de bestelling
4. Levering
5. Betalingsmodaliteiten
6. Klachten – protest van factuur
7. Aansprakelijkheid
8. Intellectuele eigendomsrechten
9. Hostingdiensten & domeinnaam
10. Aanlevering bronbestanden
11. Beëindiging van de overeenkomst
12. Geheimhoudingsplicht
13. Verwerking persoonsgegevens
14. Referentie
15. Overmacht
16. Nietigheid
17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Artikel 1. Definities

1.1.     Alsjeblief: ontwikkelaar van websites en webtoepassingen op maat met maatschappelijke zetel te Jozef de Troetselstraat 9b, 9200 Schoonaarde, met ondernemingsnummer BE 0764.834.904

1.2.     Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Alsjeblief een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1.     Alle offertes en prijsopgaven door Alsjeblief zijn geheel vrijblijvend. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld op de offerte.

2.2.     De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Alsjeblief. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. 

2.3.    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1.     De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Alsjeblief haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 200 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1.     De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Alsjeblief niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1.    Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Alsjeblief (vermeld op alle facturen, offertes en website).

5.2.    Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Alsjeblief een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Artikel 6. Klachten – protest van factuur

6.1.     Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Alsjeblief te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1.     Alsjeblief verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Alsjeblief zijn middelenverbintenissen. Alsjeblief is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2.    Alsjeblief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Alsjeblief zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Alsjeblief of een aangestelde.

7.3.    De aansprakelijkheid van Alsjeblief met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Alsjeblief. De totale aansprakelijkheid van Alsjeblief, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Alsjeblief werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4.    De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

7.5.    Alsjeblief is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1.     Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2.     Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Alsjeblief ontwikkelde websites/webapplicaties.

8.3.    De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Alsjeblief gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Alsjeblief werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Alsjeblief verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

8.4.    De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Alsjeblief ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Alsjeblief onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Alsjeblief waarvan hij kennis neemt.

Artikel 9. Hostingdiensten & domeinnaam

9.1.     Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Alsjeblief samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hosting partner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Alsjeblief de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

9.2.     De hostingdiensten worden door Alsjeblief aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Alsjeblief en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn (datum van live gaan), zijn opzeg aan Alsjeblief over te maken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Alsjeblief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

9.3.    Alsjeblief is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

9.4     Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Alsjeblief wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Alsjeblief van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Alsjeblief kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Alsjeblief eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 10. Aanlevering bronbestanden

10.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1.     Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Alsjeblief het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

11.2.    Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Alsjeblief verleende diensten betalen, alsook de kosten die Alsjeblief moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Alsjeblief nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Alsjeblief. Bovendien behoudt Alsjeblief het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

11.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht

12.1.     Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

13.1.    Alsjeblief gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere voor het doeleinde ‘klantenbeheer’. 

Artikel 14. Referentie

14.1.     De klant gaat ermee akkoord dat het door Alsjeblief voor de klant ontwikkelde product kan worden opgenomen in het referentieportfolio van Alsjeblief.

14.2.     De klant gaat ermee akkoord dat een klein icoon ter referentie zal worden opgenomen in de footer van de ontwikkelde website.

Artikel 15. Overmacht

15.1.    Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Alsjeblief geen controle heeft, bevrijden Alsjeblief, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

15.2     Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Alsjeblief tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 16. Nietigheid

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Alsjeblief en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Alsjeblief. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Dendermonde.Datum laatste wijziging: 12 Januari 2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Ik breng je graag (maar niet supervaak) tips&tricks over de digitale wereld in je inbox.